zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ח' » מערך ראשון

מערך ראשון חיפוש
סה"כ 16 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 1: הכר את תנועתך
החניך יכיר את הרקע והמאפיינים הבינלאומיים של תנועת הצופים. החניך יכיר את מרכיבי התאחדות הצופים בישראל. החניך יכיר את מבנה הסתדרות הצופים העבריים בישראל. החניך יעמוד על הקשר שבין האוניברסליות של תנועת הצופים לבין אופייה הממלכתי של הסתדרות הצופים העבריים בישראל.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,763 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 1: נספח
נספח לפעולה 1. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ח'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,524 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 2: צופים על מה?
החניך יכיר את התפיסה הערכית של תנועת הצופים. החניך יבחן את היסודות השונים, שעליהם בנויה התפיסה הערכית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(9,361 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 2: נספח
נספח לפעולה 2. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ח'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,431 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 3: השבט שלי
החניך יכיר את המסגרת השבטית שבה הוא חניך, ויבחן גופים שונים וועדות שונות המפעילים את השבט.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,809 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 3.5: שבט צופים
החניך יכיר את מבנה המוסדות והתפקידים בשבט שבו הוא חבר. יבין כי מבנה היחידות בצופים נועד לקידום העיקרון של מעורבות החניכים ויבין את חשיבות הגמישות במבנה, בכל זירה בתנועה, כהתאמה ליחידה הספציפית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,419 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 4: הנוער קובע
החניך יכיר את מוסדות החניכים, המוסמכים לקבל החלטות בתנועת הצופים ברמה הארצית, האזורית, המקומית והקבוצתית. החניך יבין את ההיררכיה וחלוקת התפקידים בין מוסדות תנועת הצופים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,164 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 4: נספח
נספח לפעולה 4. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ח'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(194 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 5: הפעלה עצמית
החניך יבין את משמעות המושג "הפעלה עצמית". יגדיר דרכים ליישום עקרון ההפעלה העצמית בגדוד. הקבוצה/הגדוד ייצרו גופי חניכים, שיישמו את עקרון ההפעלה העצמית בגדוד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,796 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 6: בלי לערב הורים?!
החניך יבין שלהערכת הציבור את תנועת הצופים יש השפעות על יכולות התנועה לעמוד במטרותיה החינוכיות והחברתיות ועל המשך הקיום של התנועה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,814 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך ראשון"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>