zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ח' » מערך שני

מערך שני חיפוש
סה"כ 19 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

קטעי קריאה קובץ הקדמה: מבטיחים
במערך פעילויות זה נעסוק בנוסח ההבטחה, במשמעויותיו, בהתנהגויות הנגזרות ממנו ובאורח-החיים הצופי. סופו של מערך זה הוא טיול ההבטחה וטקס ההבטחה, ואנו מקווים שהחניכים יזכרו טקס זה עוד שנים רבות לאחר מכן.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(529 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 11: משמעות ההבטחה
החניך יזהה את טקס ההבטחה כטקס, המסמל את כניסתו למעמד של "מועמד לחברות" בתנועה. הוא יבין כי זכותו וחובתו של החניך לקחת חלק בהנהגת התנועה ובקבלת החלטות בה ויכיר היכרות ראשונית את נוסח ההבטחה התנועתי ואת המשמעויות הטמונות בו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(959 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 11: נספח
נספח לפעולה 11. מערך שני לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ח'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(501 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 12: על מה ולמה?
החניך יבין כי פרשנות ופירוט של אמירות ההבטחה, יש בהם כדי להגדיל את הסיכוי לקיום מיטבי של ההבטחה על-ידי חברי הקבוצה. החניך יבחן את נוסח ההבטחה ואת המשמעויות הנגזרות ממנו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,476 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 12: נספח
נספח לפעולה 12. מערך שני לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ח'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(94 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 13: חבר בתנועת הצופים
החניך יכיר את המשמעויות ההתנהגותיות והערכיות של התחייבותו על-פי נוסח ההבטחה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,266 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 13: נספח
נספח לפעולה 13. מערך שני לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ח'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,116 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 14: משחק ההבטחה
אמרנו כי לתנועת הצופים תפיסה ערכית, אמונה ועקרונות המנחים אותה. אמרנו גם כי חניך צופים "מבטיח" הוא חניך, המבין עקרונות ותפיסה אלה ומקבל אותם כעקרונות מנחים גם באורח חייו. גם ראינו כי עקרונות אלה באים לידי ביטוי בהכרעות יומיומיות, שבהן אנו מחליטים כיצד לנהוג או להגיב.
בפעילות זו ניציר מנגנון, שכל תפקידו להוות משוב אישי וקבוצתי, הבוחן עד כמה תואם אורח חיינו כיחידים וכקבוצה את מסר ההבטחה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,940 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 15: אדוני השופט...
ביחידה זו נבקש להבהיר לחניך בפעם הראשונה את האחריות הגלומה במעבר לחברות בתנועה. בפעם הראשונה, אך בוודאי לא האחרונה, נדגיש כי הוא וקבוצתו אחראים מעתה והלאה על דרך ההתנהגות של הקבוצה בתוך עצמה ובחברה הסובבת אותה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,806 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 15: נספח
נספח לפעולה 15. מערך שני לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ח'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(115 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שני"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>