zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » הנהגת דרום » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

מיונים לקורס חמישיות 2012
"תיקון העולם - משמעו תיקון החינוך " ( יאנוש קורצ'אק )

חשוב לכם לשנות את העולם לטובה .. בואו תשפיעו בקורס חמישיות של הנהגת דרום !!
פורסם על ידי פורום ט
בתאריך 13/4/2012

 רקע למתמיינים :

קורס חמישיות הינו פרויקט משמעותי מאד בהנהגה ובעל השלכות רבות על השבטים והכנת חניכי ט' לקראת כניסתם לשכבה הבוגרת.

רציונאל הקורס הינו פיתוח חניכי שכבת ט' ברמה האישית, הקבוצתית והמקצועית, מתן מיומנויות אשר ידרשו ממנו בשנה הבאה כחבר שכב"ג ובעל תפקיד וכן דיון ערכי על מהות החברות בשכב"ג ובצופים בכלל, בדגש על אחריות אישית ומנהיגות צעירה.

כל תפקיד בקורס מסכם תורם למימוש הרציונאל ומהווה רף איכותי ודוגמא לחניכי שכבה לקראת שנה הבאה.

המיונים מטרתם הכרה של נציגי ההנהגה את הצוות הצעיר, הצגת מסגרת הקורס וחשיבה משותפת האם אתם מסוגלים לעמוד באתגר.

לפני כניסתכם לראיון נבקש מכם לחשוב על מטרות הקורס מבחינתכם, ומה יכולה להיות תרומתכם לשכבת ט'.

בנוסף, אנו מבקשים להכין מראש את תאריכי הבגרויות הצפויות לכם, ולבדוק האם אתם יכולים להתחייב לתאריכים הבאים:

  • 9.5    – סמינר הכנה לקורס לכל הראשים – כל היום
  • 13.5 – פגישה ראשונה  של כל מדריכי הקורס – בהנהגה  
  • 21-22/6- סמינר מכין הדרכה – לכל צוותי ההדרכה של הקורס
  • 29.6-5.7 – קורס + הכנה

** שימו לב שמלבד תאריכים אלו ישנן עוד פגישות שיקבעו במסגרת הצוות שאליו תתשתייכו

 

סיכום המיונים יפורסם באתר ההנהגה מיד בשבוע שאחרי המיונים – תאריך מדויק יינתן למרכזים

זכרו - במידה והתקבלת לצוות קורס חמישיות  2012, הינך מחויב להופיע לפגישות, ולקחת חלק פעיל. זכור! במפעל הנהגתי, יש סיפוק אדיר, וחוויה חברתית, אך יחד עם זאת קיימת אחריות ומחויבות.

בהצלחה!

 

 תארכי המיונים: 

23.4 - בשעה 17:00 בקריית גת בשבט ערבה 

מיונים לכל תפקידי הראשים של הקורס - ראש מנהלה , ראש מרכז הדרכה , ראשגדים , ראש צופיות 

29.4 - בשעה 17:00 בשבט שנה"ב בב"ש 

30.4 - בשעה 17:00 בשבט דותן באשדוד

מיונים לכלל תפקידי הצוותים - צוות מדריכים , צוות מנהלה , צופיות , מרכז הדרכה 

 

 

 

 

        הגדרות תפקידים- צעירים

תפקיד

תחומי אחריות

מסגרת עבודה

נחנך ע"י

דרישות תפקיד

ראשג"ד

אחריות על שלומם וביטחונם של החניכים שתחת סמכותו.

ליווי הצוות וחניכת המדריכים.

הכנת ישיבות צוות.

ביצוע משימות צוותיות.

אחריות על הווי צוותי ובניית צוות.

אחריות על מעבר תקין של מערכי ההדרכה – בניית והגשת פעולות על פי לוחות זמנים.

השתתפות מלאה בתהליך ההכנה על כל מרכיביו.

אחריות על משמעת בגדוד.

כתיבת יחידות הקורס, שיתוף בתכנון השלד

עזרה בהכנת החוברת

 - ישיבות צוות מוביל

 - ישיבת ראשג"דים

 - ישיבת צוות גדודית

 - סמינר הכנה

 - ימי  הכנה

 - ישיבות בין הראשג"דים (בתוך כל צוות)

רכזת הדרכה+ ראש"גד בוגר

 

ü      שמיניסט

ü      שנת הדרכה מלאה

ü      יכולת חניכה וליווי

ü      ראייה חינוכית

ü      יכולת הובלה וניהול

ü      מנהיגות !!!

 

מנהלן

אחריות ארגונית על הקורס.

איסוף הצעות מחיר. ביצוע הזמנות ותיאומים לקורס.

הקמת ותפעול מחסן בקורס (ביער ובכפר)

מתן מענה לוגיסטי לכל הדרגים בהכנות ובמהלך הקורס

סדר, ארגון, ניקיון, ציוד, אוכל

יער: ספקים (מים, חשמל, שירותים, ועוד...)

 - ישיבת צוות

מנהלה

 - ישיבת צוות

מוביל

 - ישיבות עם מנהלן ומרכז הנהגה

 - סמינר הכנה

מנהל קורס + מנהלן בוגר

ü      שמיניסט

ü      שנת הדרכה מלאה

ü      יכולת חניכה וליווי

ü      ראייה חינוכית

ü      יכולת הובלה וניהול

ü      מנהיגות !!!

 

ראש מרכז הדרכה (צפ"ה)

אחריות על בניית מרכז הדרכה עצמו ביער ובכפר

אחריות על הובלת צוות מרכז הדרכה, חניכה, ליווי, ניהול של הצוות.

חוברת הדרכה

טקסים: יער, כפר

תהליך התנסויות – הכנת מרכז הדרכה וחברי הצוות לעניין, התאמת מרכז הדרכה להתנסויות

 - ישיבות צוות מוביל

 - ישיבות צוות מרכז הדרכה

 - ימי הכנה

 - סמינר  הכנה

רכזת הדרכה

ü      שמיניסט

ü      שנת הדרכה מלאה

ü      יכולת חניכה וליווי

ü      ראייה חינוכית

ü      יכולת הובלה וניהול

ü      מנהיגות !!!

 

ראש צופיות

תרנים (יער, כפר), טקס אש

פעילות ביער: צופיות!

ליווי, חניכה, הובלה של צוות צופיות בקורס

רכז בטיחות בתחום הצופיות

צופיות הדרכתית – בכפר

התנסויות – מתן קשר הדרכתי לראש"גדים

 - ישיבות צוות מוביל

 - ישיבות צוות מרכז צופיות

 - ימי הכנה

 - סמינר  הכנה

רכזת הדרכה

ü      שמיניסט

ü      שנת הדרכה מלאה

ü      יכולת חניכה וליווי

ü      ראייה חינוכית

ü      יכולת הובלה וניהול

ü      מנהיגות !!!

 

מדריך

בניית קבוצה.

אחריות על שלומם וביטחונם של החניכים שתחת סמכותו.

העברת תכני הפעילות כפי שנקבעו.

חניכת חברי הקבוצה ע"פ תכנית הקורס.

השתתפות מלאה בתהליך ההכנה על כל מרכיביו.

 - ישיבת צוות

 - סמינר הכנה

 - ימי  הכנה

ראשג"ד

ü     שביעיסט/שמיניסט

ü     שנת הדרכה מלאה

ü     יכולת חניכה וליווי

ü     עדיפות למי שמתכנן לקחת תפקיד משמעותי  בשנה הבאה

צוות מנהלה

חלק מצוותי מעטפת

אחריות על ניקיון, ארגון, סדר

הכנת וחלוקת אוכל ביער

סדר, ניקיון ותורניות אוכל בכפר

קבלת חניכים באופן מסודר

פירוק קורס, סיום וקיפול – באופן מסודר

- ישיבת צוות

 - סמינר הכנה

 - ימי  הכנה

מנהלן

ü     שישיסט/שביעיסט/שמיניסט

ü     שנת הדרכה  או פעיל בתפקיד בשבט

ü     דוגמא אישית

ü     אכפתיות

 

צוות צופיות

חלק מצוותי מעטפת

אחריות על תרנים – יער וכפר

חניכה של מקצוע הצופיות: טקס אש, הדרכה צופית, שימוש בצופיות

בניית מרכז צופיות – יער, כפר

- ישיבת צוות

- סמינר הכנה

- ימי  הכנה

ראש צופיות

ü     שישיסט/שביעיסט/שמיניסט

ü     שנת הדרכה מלאה או בצוות צופיות

ü     בעל ידע צופי וזיקה לצופיות

צוות מ. הדרכה

חלק מצוותי מעטפת

עזרה בהתנסויות

בניית מרכז הדרכה – יער וכפר

הכנת חוברת

ליווי וחניכה בעניין הטקסים

חניכת חניכים בבניית פעולות בקורס

- ישיבת צוות

- סמינר הכנה

- ימי  הכנה

ראש מרכז הדרכה

ü     שישיסט/שביעיסט/שמיניסט

ü     שנת הדרכה מלאה

ü     יכולת חניכה וליווי

 

6 * ראשגדים , 35 * מדריכים ,

1* ראש מרכז הדרכה , 8 * צוות מרכז הדרכה

1* ראש צופיות , 10 * צוות צופיות

1* ראש מנהלה  , 10 * צוות מנהלה